کارگاه شفقت به خود با حضور مشاوران منطقه 15 آموزش و پرورش تهران