دوره جامع مربیگری مهارتهای زندگی

با مدرک معتبر، قابل ترجمه و امتیاز بازآموزی ازسازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

مدرس؛ دکتر داود هزاره ای

مدت؛ 50 ساعت

انلاین

صوت به صورت جلسه به جلسه

امکان بازپخش فیلم کارگاه تا یکماه بعد از آخرین جلسه

پشتیبانی حرفه ای

مسئول برگزاری؛

خانم حشمتیان09353257687

@hesezendegi_psy