کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج با میزبانی موسسه سلامت روان و مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده حس زندگی و تدریس بی نظیر خانم دکتر پگاه گودرزی برگزار گردید.