کارگاه مهارهای پیش از ازدواج با میزبانی موسسه سلامت روان حس زندگی و تدریس استاد ارجمند دکتر سجاد هاشمی برگزار گردید.