حضور مرکز روانشناسی حس زندگی در نمایشگاه بین المللی تهران