خودآگاهی همیشه سرآغار رشد و تحول بوده است و اگر قرار باشد چیزی در آینده تغییر کند حتما با شناخت خود و خودآگاهی آغاز خواهد شد.

یکی از آن مواردی که باید برای تغییر در نظر گرفت مجموعه ای از باید و نباید های اجباری است که به تله های زندگی معروف هستند.

تله‌ها در واقع چرخه‌هایی از باورها هستند که در طول زمان و بصورت ناهشیار شکل گرفته اند و ناخودآگاه بر احساس، افکار و رفتار ما تاثیر می گذارند.

پس  بیایید برای تغییر و توسعه فردی، با شناخت آغاز کنیم؛

                                                              شناخت تله های زندگی

و این یک شروع برای یک تغییر بزرگ در روابط بین فردی و شغلی است.