دوره جامع مشاوره پیش از ازدواج

/
دوره جامع مشاوره پیش از ازدواج مدرس؛ دکتر منصوره السادات صادقی …

مداخلات روانشناختی اولیه در استرس شدید و تروما

/
کارگاهی متناسب با شرایط کنونی جامعه فوق العاده کاربردی و مفید ویژه …

کارگاه زوج درمانی سیستمی

/
کارگاه زوج درمانی سیستمی با گواهی بازآموزی از سازمان نظام روا…